Basisonderwijs

De doelen van de leeractiviteiten op De Griffioen, worden gewaarborgd door de keuze van methoden. De resultaten die met de activiteiten worden behaald, worden nauwkeurig bijgehouden middels methodetoetsen en de toetsen van het Cito-Leerling-Volg-Systeem. Alle informatie van uw kind wordt geregistreerd en bijgehouden in Parnassys.

Bij de inrichting van het onderwijs op De Griffioen proberen we zoveel mogelijk een doorgaande lijn te realiseren, zodat de kinderen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. Vooral bij de kleuters wordt zoveel mogelijk vanuit de visie gewerkt dat een kind leert omgaan met die hele grote complexe wereld. Elke kleuter moet de tijd en de mogelijkheid krijgen om zich stapje voor stapje, in zijn/haar eigen tempo, te ontwikkelen
Naarmate het kind ouder wordt, krijgt het ook behoefte aan andere activiteiten.
Het wordt nieuwsgierig naar letters en cijfers. Hieraan komen we in de kleuterbouw tegemoet door vrije en gestuurde activiteiten volgens het Beredeneerd Aanbod aan te bieden. Hiermee wordt bedoeld: het werken vanuit een thematisch aanbod, waarin gestreefd wordt naar samenhang in doelen, activiteiten en inhoud. De aangeboden thema’s staan dicht bij de belevingswereld van kinderen.

De rol van de leerkrachten is daarbij van groot belang. Zij plannen een aantal betekenisvolle activiteiten die betrokken leren mogelijk maakt. Kernactiviteiten zijn: taalactiviteiten, spelactiviteiten, constructieve - en beeldende activiteiten, lees-schrijfactiviteiten, gespreksactiviteiten en rekenkundige activiteiten. Deze activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van kinderen en creëren een rijke leeromgeving met veel afwisseling. Met behulp van onze planningsformulieren zorgen we voor een goede opbouw van de leerstof.

Ons ‘beredeneerd aanbod’ houdt ook rekening met verschillen tussen kinderen. We helpen kinderen om initiatieven te nemen en hun activiteiten te plannen. Kleine groepsactiviteiten tijdens het werkuur maken het mogelijk om samen te spelen, te praten, te denken en te werken. Het bewegen neemt in de groepen 1 en 2 een grote plaats in. Dit kan zowel binnen als buiten zijn. Afhankelijk van het weer en de bewegingsbehoefte van de kinderen krijgen ze gevarieerde bewegingsmomenten verdeeld over de dag.

Binnen het Beredeneerd Aanbod komen de kerndoelen aan bod. Met behulp van het takenbord kiest een kleuter een activiteit. Als een hoek of activiteit vol is, dan wordt een andere activiteit gekozen.

Vanaf groep 3 gebruiken we methoden die aan de kerndoelen voldoen.

Naast deze methoden, die wij als "rode draad" hanteren, proberen wij in te spelen op actualiteiten, belangstelling en mogelijkheden van kinderen.